0%

Hằng đẳng thức đáng nhớ

α

I. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. (A+B)2 = A2+2AB+B2

2. (A – B)2= A2 – 2AB+ B2

3. A2 – B2= (A-B)(A+B)

4. (A+B)3= A3+3A2B +3AB2+B3

5. (A – B)3 = A3- 3A2B+ 3AB2- B3

6. A3 + B3= (A+B)(A2- AB +B2)

7. A3- B3= (A- B)(A2+ AB+ B2)

8. (A+B+C)2= A2+ B2+C2+2 AB+ 2AC+ 2BC

II. CHÚ Ý;

1. a+b= -(-a-b);

2. (a+b)2= (-a-b)2;

3. (a-b)2= (b-a)2;

4. (a+b)3= -(-a-b)3;

5. (a-b)3=-(-a+b)3;