0%

Dương lịch


Tháng hai

2021

February

20

Âm lịch: 9/1

(Kỷ Hợi)
Ngày

Ngày 20, Tháng 2, Năm 2021

Âm lịch


Tháng một

Canh dần

2021-Tân sửu


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 2 2021
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thìn●</p>" }

1

20


Canh thìn●

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân tỵ●</p>" }

2

21


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>" }

3

22


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mùi●</p>" }

4

23


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thân</p>" }

5

24


Giáp thân

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất dậu●</p>" }

6

25


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính tuất●</p>" }

7

26


Bính tuất●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh Hợi●</p>" }

8

27


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>" }

9

28


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>" }

10

29


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 12 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>" }

11

30


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân mão●</p>" }

12

1/1


Tân mão●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">2/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm thìn</p>" }

13

2/1


Nhâm thìn

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "fa-home", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">3/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>" }

14

3/1


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp ngọ●</p>" }

15

4


Giáp ngọ●

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất mùi●</p>" }

16

5


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>" }

17

6


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh dậu●</p>" }

18

7


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tuất</p>" }

19

8


Mậu tuất

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ Hợi●</p>" }

20

9


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Canh tý●</p>" }

21

10


Canh tý●

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân sửu●</p>" }

22

11


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>" }

23

12


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý mão●</p>" }

24

13


Quý mão●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp thìn</p>" }

25

14


Giáp thìn

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 1 }, "isHoliday": true, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/1</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>" }

26

15/1


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Bính ngọ●</p>" }

27

16


Bính ngọ●

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh mùi●</p>" }

28

17


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>" }

1

18


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ dậu●</p>" }

2

19


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tuất</p>" }

3

20


Canh tuất

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân Hợi●</p>" }

4

21


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm tý●</p>" }

5

22


Nhâm tý●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý sửu●</p>" }

6

23


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>" }

7

24


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất mão●</p>" }

8

25


Ất mão●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thìn</p>" }

9

26


Bính thìn

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh tỵ●</p>" }

10

27


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Mậu ngọ●</p>" }

11

28


Mậu ngọ●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 1 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>" }

12

29


Kỷ mùi●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh thân●</p>" }

13

1/2


Canh thân●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 2 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-info\">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân dậu●</p>" }

14

2


Tân dậu●