123 ngày nữa đến Tết Nhâm dần 01/02/2022

Dương lịch


Tháng mười

October

1

Âm lịch: 25/8

(Nhâm ngọ)
Ngày

Ngày 1, Tháng 10, Năm 2021

Âm lịch


Tháng tám

Tháng Đinh dậu

2021 - Tân sửu


● Hoàng đạo / ● Hắc đạo / 1 Âm Lịch


  • Năm
  • Năm nay
  • Tháng
Tháng 10 2021
Hôm nay
Thứ haiT2T2
Thứ baT3T3
Thứ tưT4T4
Thứ nămT5T5
Thứ sáuT6T6
Thứ bảyT7T7
Chủ nhậtCNCN
{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu dần●</p>", "event": "" }

27

21


Mậu dần●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mão●</p>", "event": "" }

28

22


Kỷ mão●

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh thìn</p>", "event": "" }

29

23


Canh thìn

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân tỵ●</p>", "event": "" }

30

24


Tân tỵ●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm ngọ</p>", "event": "" }

1

25


Nhâm ngọ

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý mùi●</p>", "event": "" }

2

26


Quý mùi●

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Giáp thân●</p>", "event": "" }

3

27


Giáp thân●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất dậu●</p>", "event": "" }

4

28


Ất dậu●

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 8 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính tuất</p>", "event": "" }

5

29


Bính tuất

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh Hợi●</p>", "event": "" }

6

1/9


Đinh Hợi●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu tý</p>", "event": "" }

7

2


Mậu tý

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Kỷ sửu●</p>", "event": "" }

8

3


Kỷ sửu●

{ "lDate": { "dd": 4, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">4</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh dần</p>", "event": "" }

9

4


Canh dần

{ "lDate": { "dd": 5, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">5</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Tân mão</p>", "event": "" }

10

5


Tân mão

{ "lDate": { "dd": 6, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">6</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Nhâm thìn●</p>", "event": "" }

11

6


Nhâm thìn●

{ "lDate": { "dd": 7, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">7</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Quý tỵ●</p>", "event": "" }

12

7


Quý tỵ●

{ "lDate": { "dd": 8, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">8</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp ngọ</p>", "event": "" }

13

8


Giáp ngọ

{ "lDate": { "dd": 9, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Ất mùi●</p>", "event": "" }

14

9


Ất mùi●

{ "lDate": { "dd": 10, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính thân</p>", "event": "" }

15

10


Bính thân

{ "lDate": { "dd": 11, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">11</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Đinh dậu●</p>", "event": "" }

16

11


Đinh dậu●

{ "lDate": { "dd": 12, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">12</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Mậu tuất●</p>", "event": "" }

17

12


Mậu tuất●

{ "lDate": { "dd": 13, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">13</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ Hợi●</p>", "event": "" }

18

13


Kỷ Hợi●

{ "lDate": { "dd": 14, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">14</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Canh tý</p>", "event": "" }

19

14


Canh tý

{ "lDate": { "dd": 15, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">15/9</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Tân sửu●</p>", "event": "" }

20

15/9


Tân sửu●

{ "lDate": { "dd": 16, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">16</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm dần</p>", "event": "" }

21

16


Nhâm dần

{ "lDate": { "dd": 17, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">17</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Quý mão</p>", "event": "" }

22

17


Quý mão

{ "lDate": { "dd": 18, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">18</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Giáp thìn●</p>", "event": "" }

23

18


Giáp thìn●

{ "lDate": { "dd": 19, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">19</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Ất tỵ●</p>", "event": "" }

24

19


Ất tỵ●

{ "lDate": { "dd": 20, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">20</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Bính ngọ</p>", "event": "" }

25

20


Bính ngọ

{ "lDate": { "dd": 21, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">21</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh mùi●</p>", "event": "" }

26

21


Đinh mùi●

{ "lDate": { "dd": 22, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">22</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Mậu thân</p>", "event": "" }

27

22


Mậu thân

{ "lDate": { "dd": 23, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">23</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ dậu●</p>", "event": "" }

28

23


Kỷ dậu●

{ "lDate": { "dd": 24, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">24</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Canh tuất●</p>", "event": "" }

29

24


Canh tuất●

{ "lDate": { "dd": 25, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">25</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Tân Hợi●</p>", "event": "" }

30

25


Tân Hợi●

{ "lDate": { "dd": 26, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">26</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Nhâm tý</p>", "event": "" }

31

26


Nhâm tý

{ "lDate": { "dd": 27, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">27</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Quý sửu●</p>", "event": "" }

1

27


Quý sửu●

{ "lDate": { "dd": 28, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">28</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Giáp dần</p>", "event": "" }

2

28


Giáp dần

{ "lDate": { "dd": 29, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">29</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day \">Ất mão</p>", "event": "" }

3

29


Ất mão

{ "lDate": { "dd": 30, "mm": 9 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">30</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Bính thìn●</p>", "event": "" }

4

30


Bính thìn●

{ "lDate": { "dd": 1, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date text-danger\">1/10</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-muted\">Đinh tỵ●</p>", "event": "" }

5

1/10


Đinh tỵ●

{ "lDate": { "dd": 2, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">2</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Mậu ngọ●</p>", "event": "" }

6

2


Mậu ngọ●

{ "lDate": { "dd": 3, "mm": 10 }, "isHoliday": false, "cStyle": "", "view": "<b><p class=\"lunar-date \">3</p></b><br><p class=\"text-capitalize zodiac-day text-danger\">Kỷ mùi●</p>", "event": "" }

7

3


Kỷ mùi●